Disclaimer

1. Algemeen

Deze website wordt beheerd door Mundaneum vzw, vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel gevestigd te Passagesstraat  15 – 7000 Bergen, ondernemingsnummer BCE 451.247.562.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.mundaneum.org (‘Website’). Door toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich om deze voorwaarden te accepteren en na te leven.

2. Toegang tot en gebruik van de website

Bij elke toegang tot en bij elk gebruik van de Website verbindt U zich om de Website niet onwettelijk te gebruiken, zoals onder meer voor de transmissie of het posten van virussen of illegaal of onrechtmatig of ongepast materiaal, alsook om de Website of onderdelen daarvan niet te gebruiken op een wijze waarbij inbreuk gepleegd wordt op rechten zoals onder meer, doch niet uitsluitend, rechten van Mundaneum vzw en van derden op het gebied van intellectuele eigendom.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle software, databanken, teksten, foto’s, films, beelden, data, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en andere informatie op de Website (‘Informatie’) zijn beschermd door intellectuele rechten toebehorend aan Mundaneum vzw of derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Mundaneum vzw de Informatie te reproduceren (behoudens tijdelijke reproductie van voorbijgaande of incidentele aard met het oog op rechtmatig gebruik zonder zelfstandig economische waarde), te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. De gedigitaliseerde archieven op deze site zijn de collecties van de Federatie Wallonië-Brussel, bewaard in het Mundaneum, Bergen.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker

Bij inbreuk op enig ander recht van Mundaneum vzw of derden (waaronder de partners van Mundaneum vzw, de auteurs en rechthebbenden op Informatie getoond op de Website) via het gebruik van deze Website of onderdelen daaarvan, zal u Mundaneum vzw en alle derden schadeloos te stellen, alsook vrijwaren voor elke vordering, schade of aansprakelijkheid van welke aard ook, met inbegrip van gevolgschade, die hieruit zou voortvloeien.

5. informatie op de website en via berichtgeving

Informatie die via de Website of via berichtgeving wordt aangeboden kan onjuist of onvolledig zijn. Mundaneum vzw doet haar best om zo accuraat mogelijk te werken, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de informatie. De informatie wordt geleverd zonder enige vorm van garantie. Mundaneum vzw is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zouden berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor schade die dit kan veroorzaken.

6. Links naar andere websites

De Website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten of daarnaar op een andere manier verwijzen. Mundaneum vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Mundaneum vzw houdt op geen enkele wijze goedkeuring in van de inhoud daarvan.

7. Privacy

Zie ons privacybeleid

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Belgische wetgeving is van toepassing op de Website, met uitzondering van andersluidende wetsbepalingen van dwingend recht. Ingeval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

9. Contact

Mundaneum vzw
Passagesstraat 15
B-7000 Bergen
info@mundaneum.be
 

Copyright © 2024 Mundaneum vzw
Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Tenez-vous au courant
de l'actualité du Mundaneum

Fondation
Henri La Fontaine

Contact

Rue de Nimy, 76 - 7000 Mons, Belgie
Telefoon : (0032) 065 31 53 43
Email : info@mundaneum.be
B.C.E.0451.247.562

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0